Związek Strzelecki "Strzelec"

„Dobro Polski ponad wszystko inne wyższe dla mnie będzie”

 

W bieżącym roku szkolnym w naszej Szkole rozpoczął działalność Związek Strzelecki „Strzelec”. Ta skupiająca w swoich szeregach młodzież organizacja, cieszy się długą i chlubną historią. Została założona przez Józefa Piłsudskiego jeszcze przed wybuchem I wojny światowej na terenach zaboru austriackiego.  Młodzi ludzie, którzy do niej wstępowali mieli stać się trzonem odrodzonego Wojska Polskiego, które wywalczy niepodległość dla Polski. I tak się rzeczywiście stało – gdy wybuchła „Wielka Wojna:, to właśnie Strzelcy jako pierwsi chwycili za broń i zasili szeregi Legionów. 

Dziś Związek Strzelecki kontynuuje te piękne, niepodległościowe tradycje. Skupia i wychowuje młodych ludzi wokół największych dla Polaków wartości, jakimi są BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Jak czytamy w statucie Związku: Związek Strzelecki ”Strzelec”  jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Celem Związku jest:

 1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
 2. wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim, 
 3. przygotowywania młodzieży do służby wojskowej oraz w formach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne,
 4. wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
 5. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
 6. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

I dalej: Związek realizuje swe cele poprzez:

 • Zrzeszanie swoich członków w Jednostkach Strzeleckich oraz Samodzielnych Jednostkach Strzeleckich i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
 • Tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego.
 • Udział w obchodach i uroczystościach narodowych.
 • Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 • Prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego.
 • Prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Związku.
 • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa.
 • Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego.
 • Kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów.
 • Reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów obronnych na terenie Związku.
 • Prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.
 • Prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań.
 • Krzewienie zamiłowanie krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych.
 • Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska.
 • Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.
 • Prowadzenie innej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Każdy z naszych uczniów wstępując w szeregi Strzelca, złożył deklarację następującej treści:

 

Najważniejszym z naszych zadań na I etapie działalności Strzelca było przygotowanie do uroczystego przyrzeczenia, które składać mieliśmy 7 marca w Rzeszowie. Nasi uczniowie poznali w tym czasie smak musztry wojskowej, poświęcając na jej ćwiczenie długie godziny. Wszystko po to, by godnie reprezentować naszą Szkołę na czekających nas uroczystościach. 

Jesteśmy dumni, że  nasza młodzież ma okazję włączać się w niezwykle bogatą i wartościową działalność Związku Strzeleckiego. Jest to ogromna szansa na rozwój i kształtowanie charakteru. Przynależność do Związku to dla nas wielki honor i wyróżnienie; to obowiązek i służba Ojczyźnie, ale przy tym również znakomita przygoda, dobra zabawa, niezapomniane przeżycia i silne przyjacielskie więzi. Mamy nadzieję, że działalność Związku Strzeleckiego Strzelec przy naszej Szkole przyniesie wiele dobrych owoców dla naszej Ojczyzny, lokalnej społeczności, Szkoły, a przede wszystkim dla uczniów, którzy wstąpili w szeregi Strzelca.

Honory oddane Najwyższemu

Święte Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota – to dla chrześcijan na całym świecie najważniejsze dni w roku. W tym czasie w sposób szczególny zatrzymujemy się nad Miłością Boga do człowieka; Miłością, która najpełniej objawiła się w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Czytaj więcej...