Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa umożliwia uczniowi poszerzenie i utrwalenie wiadomości teoretycznych uzyskanych w szkole oraz nabycie umiejętności praktycznych w danym zawodzie. W czasie odbywania praktyk uczeń powinien zapoznać się z działalnością zakładu w którym  odbywa praktykę samodzielnie wykonywać prace. Uczeń powinien zdobyć umiejętność pracy w zespole wyrobić w sobie właściwy stosunek do wykonywanej pracy. W miarę możliwości wykorzystać język obcy np. w zakresie obsługi gości. W czasie praktyki zawodowej uczeń prowadzi dzienniczek praktyk. Nadzór nad przebiegiem programu praktyk w zakładzie sprawuje opiekun praktyk.

 Ocena praktyki

Przy ocenianiu ucznia pracodawca powinien brać pod uwagę następujące kryteria:

  • umiejętności zdobyte w czasie praktyk,
  • sposób wykonywania czynności,
  • zaangażowanie ucznia przy wykonywaniu prac,
  • sposób prowadzenia dzienniczka praktyk,
  • samodzielność i pracowitość,
  • przestrzeganie dyscypliny,
  • kultura osobista,
  • znajomość języka obcego i umiejętność posługiwania się nim w kontaktach z ludźmi(gośćmi).

Ocena końcowa ucznia z praktyki zawodowej zawiera opinie i ocenę jego pracy wystawioną w zakładzie przez opiekuna praktyk.