Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminy zawodowe

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2017.pdf

Podstawa programowa kształcenia w zawodach:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

 

Struktura egzaminu

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

  • pisemnego,
  • praktycznego.

Wiadomości i umiejętności sprawdzane na egzaminie
Egzamin sprawdzał będzie tylko te wiadomości i umiejętności, które zostały zapisane w standardzie wymagań egzaminacyjnych dla danego zawodu. Informatory zawierające standardy egzaminacyjne dostępne są w czytelni szkolnej, można je również pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wymagania, jakie należy spełnić by przystąpić do egzaminu
Zdający powinien:

  • Ukończyć szkołę i otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.
  • Złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoły, nie później niż do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji letniej, bezpośrednio po ukończeniu szkoły oraz nie później niż do 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji zimowej. Deklarację można pobrać, ze strony Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
  • Zgłosić się na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okręgową komisję egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem i z numerem PESEL).

Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedłożyć opinię lub orzeczenie wskazujące na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego indywidualnych potrzeb.

Źródła informacji o egzaminach zawodowych: