Opis projektu

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskie-Curie w Pustkowie-Osiedlu, 39-206 Pustków-Osiedle, ul. Pustków-Osiedle 34 a

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,

Tytuł projektu: Staże zagraniczne w branży gastronomiczno-hotelarskiej szansą na sukces, na krajowym i europejskim rynku pracy.

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025340


obejmującym: 

3-tygodniowe staże zawodowe w zakładach pracy  w Ubedzie, prowincja Andaluzja - Hiszpania (branża gastronomiczno-hotelarska)

Termin: 29-10-2017r. do 18-11-2017r. 

  • zorganizowane zajęcia kulturowo-pedagogiczne w Hiszpanii
  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych

 

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa, którzy nie brali dotychczas udziału w programie „Erasmus+ Mobilność edukacyjna” i zostaną pozytywnie zakwalifikowani do udziału w projekcie przez powołaną do tego celu Komisję Rekrutacyjną. 

Liczba uczestników: - 20 osób

Cele projektu:

  • transfer wzorców pracy w obrębie uczestników europejskiego rynku pracy,
  • zwiększenie potencjału zawodowego 20 uczestników stażu oraz szansy zatrudnienia poprzez wsparcie ich mobilnością ponadnarodową,
  • zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu przez stworzenie możliwości odbycia stażu zagranicznego wprowadzającego uczniów na europejski rynek pracy,
  • poszerzenie posiadanej wiedzy i uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych,
  • wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim,
  • przygotowanie uczestników do pracy w środowisku wielokulturowym,
  • podniesienie kompetencji społecznych oraz poszerzenie umiejętności adaptacyjnych uczniów
  • uzyskanie walidacji i uznawalności nabytych umiejętności uczestników stażu poprzez zdobycie dokumentu Europass Mobilność.

Szczegółowe kryteria decydujące o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w projekcie znajdują się w regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania z sekcji Pliki do pobrania). 

Formularze rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie Szkoły codziennie w godz. 7.30 do 15.00. Ostateczny termin składania dokumentów  to 15.02.2017 r. do godz. 15.00  

 

Dodatkowych informacji nt. projektu  udzielają:
mgr Jadwiga Łukaszewska, mgr Jolanta Urbańska  i Sławomir Słyś – Dyrektor Szkoły

 Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 183 985,99 PLN

Link do informacji o projekcie: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”: http://www.power.frse.org.pl/edukacja-zawodowa-2016