Aktywna Tablica

Program „AKTYWNA TABLICA” w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie – Osiedlu

Czytaj więcej...W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu  rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024  „Aktywna tablica”.  

Program został dofinansowany ze środków budżetu państwa
w wysokości: 14 000zł.

Całkowita wartość programu: 17 500zł.

 

W ramach działań podjętych w programie doposażono dwie sale w nowoczesne monitory interaktywne, umożliwiając tym samym prowadzenie zajęć z użyciem technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Inne działania podjęte w ramach realizacji programu:

  1. 22.12 2021r. w celu realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu, organizowanym na terenie Biura Projektów Edukacyjnych Bipred, gdzie odbył się instruktaż obsługi monitora interaktywnego oraz warsztaty rozszerzające umiejętność wykorzystania monitorów w codziennej praktyce szkolnej. Nauczyciele mieli również możliwość zapoznania się z aplikacjami i platformami cyfrowymi przydatnymi w pracy dydaktycznej.
  2. 17.12.2021 i 11.02.2022 odbyły się spotkania koordynatorów ze szkół będących w sieci współpracy w ramach programu Aktywna Tablica. Planowane jest kolejne spotkanie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z realizacją programu Aktywna Tablica.
  3. 21.01.2022 odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół Sieci Współpracy. Omówiono dotychczasowe doświadczenia z realizacji programu. Zaplanowano spotkania w ramach lekcji otwartych.

Cele projektu:

- umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia
o możliwościach wykorzystania nowych technologii

- upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole

- podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych,
co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów
i nauczycieli

- celem dodatkowym programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań
i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele programu „Aktywna tablica”

- rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w szczególności w zakresie posługiwania się Tik w procesie kształcenia lub uczenia się

- kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej

- rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli

- wspieranie innowacyjnych metod pracy

- wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

- wspieranie uczniów i nauczycieli w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 TIK czyli technologie informacyjno-komunikacyjne

Czytaj więcej...TIK czyli technologie informacyjno - komunikacyjne stały się nieodłącznym składnikiem szkolnej edukacji. Nikt już nie wyobraża sobie nauczania bez dostępu do programów i aplikacji multimedialnych, czy gromadzenia i przesyłania danych w elektronicznej postaci. Coraz więcej mamy w szkołach interaktywnych tablic i monitorów. Cyfrowa szkoła nie pozostaje już w sferze marzeń, ale powoli staje się codziennością. Nadążanie za pędzącą do przodu technologią wymaga ciągłego doskonalenia swoich kompetencji cyfrowych, które są ważną umiejętnością każdego nauczyciela, niezależnie od tego, czy uczy zdalnie czy stacjonarnie. Gdy wydają się one trudne do opanowania, z pomocą przychodzą proste narzędzia TIK, które wspierają nauczycieli w korzystaniu z wszelkich dobrodziejstw współczesnej  technologii. Poziom dojrzałości technologicznej, sposoby wykorzystywania internetu, dobór środków komunikacji oraz formy spędzania czasu w sieci mają również znaczący wpływ na jakość życia młodzieży i rozwój jej kompetencji, potrzebnych zarówno obecnie, w życiu prywatnym i nauce, jak i w przyszłej pracy zawodowej. Wpływają na wszechstronny rozwój nauczyciela i ucznia, urozmaicają i wzbogacają proces dydaktyczny. Technologie te dostarczają również nauczycielom narzędzi diagnozy, które również mogą przyczynić się do optymalizacji procesu szkolenia. Nowoczesne technologie są elementem składowym naturalnego środowiska współczesnego ucznia i jako takie powinny być obecne na wszystkich szczeblach edukacji. Jednym z powszechnych efektów wprowadzania nowych technologii na zajęciach szkolnych jest wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki, w związku z czym długofalowym zadaniem programu będzie wypracowanie trwałych rezultatów w tym zakresie.

Mamy zatem nadzieję, że poprzez realizację Rządowego Programu „Aktywna Tablica” uzyskane efekty będą niezwykle wartościowe i ponadczasowe, a zajęcia jeszcze bardziej inspirujące i nietuzinkowe.