W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH LOTNICTWO OGÓLNE I UBEZPIECZENIENIA W LOTNICTWIE – SPOTKANIE Z KOORDYNATOREM KLAS PATRONACKICH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

b_150_100_16777215_00_images_lot.jpg15 marca 2019 r. klasa 1, 2, 3 technikum hotelarskiego w ramach innowacji pedagogicznej steward/stewardesa uczestniczyła w wykładach pt. „Lotnictwo ogólne” i „Ubezpieczenia w lotnictwie”. Obie prezentacje przedstawione zostały w języku angielskim przez koordynatora klas patronackich WSIiZ w Rzeszowie pana mgr inż. Marcina Smulskiego. Spotkanie zorganizowała pani Bernadetta Ząbek nauczycielka przedmiotów zawodowych.

b_150_100_16777215_00_images_lot1.jpgMłodzież dowiedziała się, że lotnictwo ogólne (ang. General Aviation – GA) – obejmuje cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych. Jest to kategoria bardzo szeroka – zaliczają się do niej i loty paralotniami, z jednej strony, i kursy wynajmowanych na pojedyncze loty odrzutowych samolotów transportowych z drugiej. Działający w ramach inicjatywy ESSI Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Zespół do spraw Bezpieczeństwa w zakresie Lotnictwa Ogólnego (European General Aviation Safety Team – EGAST) do GA zalicza: lotnictwo biznesowe, prace napowietrzne, lotnictwo sportowe i wyczynowe oraz latanie rekreacyjne (loty balonami, szybowcami, ultralekkimi samolotami, lotniami). Z kolei Part-NCO definiuje lotnictwo ogólne, jako operacje niezarobkowe wykonywane z wykorzystaniem statków powietrznych innych niż skomplikowane technicznie statki powietrzne z napędem silnikowym, takie jak: loty zapoznawcze, akrobatyczne i zawodnicze/pokazowe; zrzuty skoczków spadochronowych, holowanie szybowców, loty motoszybowcami turystycznymi.

b_150_100_16777215_00_images_lot2.jpgDrugi wykład dotyczył ubezpieczeń lotniczych. Ubezpieczenie Aerocasco jest przeznaczone dla właścicieli statków powietrznych i zabezpiecza ich przed stratami, spowodowanymi uszkodzeniem lub zniszczeniem posiadanego przez nich statku powietrznego. W ramach ubezpieczenia Aerocasco ubezpieczający najczęściej odpowiada za szkody, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu statku powietrznego, powstałe podczas: wykonywania lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania; okresowego wyłączenia z eksploatacji pod warunkiem, że statek powietrzny stacjonuje w miejscu do tego przeznaczonym; napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek dokonywanych przez licencjonowane zakłady naprawcze (za wyjątkiem szkód polegających na wadliwym wykonaniu tychże napraw, przeglądów, modernizacji czy przeróbek). Kolejny rodzaj ubezpieczenia to odpowiedzialności cywilnej użytkownika (OC). Każdy użytkownik statku powietrznego musi posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego uwarunkowaną MTOW oraz odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera. Trzeci rodzaj to OC przewoźnika lotniczego, zwane w skrócie OC przewoźnika, zabezpiecza podmiot świadczący usługi przewoźnika lotniczego przed roszczeniami osób, z którymi zawarł on umowę przewozu. W ramach ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika, ubezpieczający wypłaca odszkodowanie z tytułu szkód wyrządzonych pasażerom lub ładunkom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego, do naprawienia, których ubezpieczony jest zobowiązany z mocy prawa. Kolejne ubezpieczenie to ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków załóg statków powietrznych. Jest przeznaczone dla właścicieli statków powietrznych. Jego celem jest zabezpieczenie roszczeń członków załogi, którzy ponieśli szkodę podczas pełnienia obowiązków na pokładzie statku powietrznego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania dla załogi statku powietrznego lub innych pracowników Ubezpieczonego, którzy znajdując się na pokładzie statku powietrznego doznali szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W ramach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczający wypłaca świadczenie w przypadku śmierci lub stałego uszczerbku na zdrowiu osób ubezpieczonych. Ubezpieczeniem tym można objąć załogę statku powietrznego, personel latający i inne osoby uczestniczące w locie, które w myśl prawa nie są osobami trzecimi dla Ubezpieczonego. Innym ubezpieczeniem jest OC z tytułu wykonywania zawodu instruktora lotniczego zabezpiecza osobę pracującą w charakterze instruktora pilotażu przed roszczeniami od osób szkolonych z tytułu niewłaściwego wykonywania zawodu.

Młodzieży z klasy hotelarskiej bardzo podobały się wykłady na kolejne czekają z niecierpliwością.

b_150_100_16777215_00_images_lot3.jpg