Staże i praktyki w Hiszpanii i we Włoszech 2021 - 2022

Projekt pt."Praktyka czyni mistrza" zakończony...

15 grudnia 2022 r. oficjalnie  zakończona została realizacja kolejnego już projektu staży zagranicznych dla Naszych Uczniów w ramach działania Erasmus+. W projekcie wzięło udział 32 uczniów, którzy odbyli staże w Hiszpanii. Działania podjęte podczas realizacji projektu zostały bardzo wysoko ocenione przez Narodową Agencję Erasmus+. W październiku tego roku Dyrektor Szkoły złożył kolejny wniosek projektowy w ramach Nowego Erasmus+, tym razem ukierunkowany na wymianę zagraniczną młodzieży, w którym brać udział mogą także uczniowie klas licealnych naszej szkoły - wyniki konkursu wniosków poznamy w lutym 2023 r.. Poniżej ocena merytoryczna zakończonego projektu...

Podsumowanie oceny jakościowej

Projekt odpowiada sektorowi VET, Mobilności zrealizowane w pełni pomimo pandemii. W mobilności 3 tygodniowej uczestniczyło 32 uczniów, w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa. Realizacja projektu zakładająca poszerzenie horyzontów społecznych i naukowych aby dać szansę młodzieży na szeroko rozumiany rozwój jest słuszną ideą. Odbywanie zagranicznych praktyk celem możliwości zaszczepienia w młodych ludziach aspiracji na podejmowanie wyzwań i otwarcia na podejmowanie pracy w międzynarodowym środowisku spełniło swoje zadania. Znaczącym jest, że młodzież wykazała otwartość na realizacje założeń przy jednoczesnym zaangażowaniu w upowszechnianie. Cele dotyczące umiejętności zawodowych podczas mobilności zostały zrealizowane. Projekt zasługuje na uznanie ze względu na zarządzanie pomimo pandemii.

Zarządzanie projektem przebiegło sprawnie od początku realizacji projektu. W związku z Pandemią Covid zmieniały się terminy realizacji mobilności oraz kraj odbywania staży z Włoch na Hiszpanię. W mobilności wzięło udział 32 uczniów, co odpowiadało założeniom podanym w umowie finansowej. Podział obowiązków pomiędzy Beneficjentem a Partnerami przebiegł sprawnie. Beneficjent podejmujący współpracę z zagranicznymi partnerami, którzy organizują praktyki w miejscach powszechnie szanowanych zasługuje na docenienie. Monitoring projektu przebiegły sprawnie. Po zapoznaniu się z materiałami upowszechniającymi i opublikowanymi w social mediach należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie praktyk oraz duże zaangażowanie wszystkich w realizację projektu.

Monitoring i wsparcie uczestników wg raportu końcowego było przeprowadzane sprawnie. Wizyty monitorujące w trakcie mobilności. W raportach uczestników ukazana jest satysfakcja z uczestniczenia w projekcie. Projekt wpłynął pozytywnie na uczestników biorących udział w projekcie. Szczególnie ważnym aspektem są renomowane miejsca odbywania praktyk. Do raportu końcowego zostały dołączone materiały upowszechniające, które zostały ocenione wysoko. Godnym uwagi jest fakt, że epidemia nie zblokowała działań Beneficjenta, który szukał rozwiązań na przeprowadzenie projektu.