Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla uczniów i opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – w dalszej części RODO - informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pustkowie-Osiedlu, Pustków-Osiedle 34a, 39 - 206 Pustków 3.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pan Tomasz Szczygieł, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • Celem przetwarzania jest:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Szkole, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę, w tym w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Szkoły, prowadzenia prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. udzielanie pomocy przedmedycznej uczniom, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP - Art. 9 ust. 2 lit. h;
  4. promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW - art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.

 

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • Ośrodek zdrowia zapewniający profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  • Zewnętrzna służba bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Firma świadcząca usługę ochrony mienia,
  • Firma zajmująca się konserwacją systemu monitoringu,
  • Firma zajmująca się konserwacją i naprawami systemu informatycznego,
  • I inne podmioty niezbędne do zrealizowania celów przetwarzania (np. firma hostingowa),
  • Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Dębicy,
  • Związki zawodowe działające na terenie Powiatu dębickiego,
  • Inne urzędy uprawnione przepisami prawa. 
 • Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) i jej rozporządzeń wykonawczych, przechowywane będą przez okres określony w jednolitym rzeczowy wykazem akt wdrożonym w Szkole zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.
 • Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa – podanie tych danych jest obligatoryjne jeśli uczeń ma uczęszczać do Szkoły. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości realizowania przez szkołę zadań względem ucznia.
 • Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, a ich niepodanie nie skutkuje niemożnością realizacji głównych zadań przez placówkę. Jednak nie podanie ich spowoduje wykluczenie uczestnictwa ucznia w niektórych dodatkowych działaniach (w zależności w jakim celu przetwarzaniach danych nie zostanie udzielona zgoda).