Terminy postępowania rekrutacyjnego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Działanie

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1

 

Egzaminy ósmoklasisty

16-18 czerwca

 

2

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca

 

3

Otrzymanie zaświadczeń o wynikach egzaminu przez ucznia.

do 31 lipca

 

4

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej.

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

 

5

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.

 

6

Uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty.

od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

 

7

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

12 sierpnia 2020 r

 

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r

 

9

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

19 sierpnia 2020 r.

 

10

W przypadku technikum dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.

Nie później niż do 25 września 2020 r.

 

11

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.