Zarządzenie Dyrektora ZSZ w Pustkowie-Osiedlu

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

DYREKTORA Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie-Osiedlu w z dnia 25.03.2020 r.

w sprawie wprowadzenia w szkole Szkolnego systemu nauki na odległość

 

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu Szkolny system nauki na odległość, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły do zapoznania się ze Szkolnym systemem nauki na odległość w terminie 2 dni od jego wprowadzenia oraz jego przestrzegania i stosowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

 

                                                                                                                                                                  Sławomir Słyś

_____________________

Podpis Dyrektora